H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 149 / 27.06.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 149

din data: 27.06.2014
privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, perioada 2014-2019


Având în vedere,
- Referatul nr.7132/14.05.2014 al Direcţiei Administraţie Publică - Autoritatea Judeţeană de Transport, privind propunerea de actualizare a Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, perioada 2014-2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 254/04.12.2012 privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019;
- Prevederile art.16 alin.(1) şi art.17 alin. (1) lit.c) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 17 din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, perioada 2014-2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Caietele de sarcini aferente licenţelor de traseu eliberate pentru traseele care au fost actualizate se vor modifica în mod corespunzător.
Art.3: Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Autoritatea Judeteană de Transport din cadrul Direcţiei Administratie Publică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- Direcţia Administratie Publică din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Autoritatea Judeteană de Transport;
- Directia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
- Autoritatea Rutieră Română - Agenţia Arad;
- S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad;
- S.C. Transdara S.A. Arad;
- S.C. Atlassib S.R.L. Sibiu;
- S.C J&R CAR S.R.L. Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.xls Descarcă
anexa_la_referat.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)