H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 147 / 27.06.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 147

din data: 27.06.2014
privind aprobarea documentaţiilor cadastrale de primă înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate publică al Judeţului Arad asupra unor sectoare de drumuri judeţene


Având în vedere,
- Referatul nr. 8331/06.06.2014 al Serviciului Administrare Drumuri şi Poduri;
- Documentaţiile cadastrale de primă înscriere întocmite de către S.C. Procad S.R.L. Timişoara, proiect nr. 27/2014/1 - nr. 27/2014/9;
- Prevederile art. 91 alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă documentaţiile cadastrale întocmite de S.C. Procad S.R.L. Timişoara pentru prima înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate publică a Judeţului Arad asupra unor sectoare de drumuri judeţene, după cum urmează:
Sector DJ 572 de la km 102+500 la km 105+300 - proiect nr. 27/2014/1, documentaţie prevăzută în Anexa nr. 1
Sector DJ 609 de la km 38+800 la km 43+700 - proiect nr. 27/2014/2 şi nr. 27/2014/3, documentaţii prevăzută în Anexele nr. 2 şi 3
Sector DJ 609A de la km 23+000 la km 37+400 - proiect nr. 27/2014/4 şi nr. 27/2014/5, documentaţii prevăzută în Anexele nr. 4 şi 5
Sector DJ 682 de la km 9+000 la km 12+600 - proiect nr. 27/2014/6 documentaţie prevăzută în Anexa nr. 6
Sector DJ 682 de la km 127+700 la km 130+150 - proiect nr. 27/2014/7, documentaţie prevăzută în Anexa nr. 7
Sector DJ 682E de la km 9+300 la km 11+700 - proiect nr. 27/2014/8, documentaţie prevăzută în Anexa nr. 8
Sector DJ 691 de la km 42+500 la km 49+000 - proiect nr. 27/2014/9, documentaţie prevăzută în Anexa nr. 9
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri.
Art.3: Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4:Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- S.C. Prodcad S.R.L. Timişoara;
- Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri şi Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.docx Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)