H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 151 / 27.06.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 151

din data: 27.06.2014
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din învăţământul special care solicită cheltuielile de deplasare pe perioada aprilie - mai 2014


Având în vedere,
- Referatul nr.8705/16.06.2014 al Direcţiei Economice cu privire la aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din învăţământul special care solicită cheltuielile de deplasare pe perioada aprilie - mai 2014;
- Prevederile art. 105 alin. 2, lit. f din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale;
- Prevederile art. 1 din Instrucţiunile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;
- Anexa nr. 4 din Legea nr. 356/2013 a Bugetului de stat pe anul 2014;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă drepturile băneşti aferente personalului didactic din învăţământul special care solicită cheltuielile de deplasare pe perioada aprilie - mai 2014, cu încadrarea în bugetul aprobat pentru instituţiile de învăţământ subordonate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.3:Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
- ªcoala Gimnazială Specială Vărădia de Mureş
- Liceul Special ,,Sfânta Maria’’
- Liceul Tehnologic ,,Sava Brancovici" Ineu
- Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Arad
-entrul ªcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)