H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 148 / 27.06.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 148

din data: 27.06.2014
privind aprobarea proiectului "Biblioteca de aplicaţii - Educaţie media la Biblioteca Judeţeană din Arad" şi a cheltuielilor aferente acestuia


Având în vedere,
- Referatul nr. 489/18.06.2014 al Bibliotecii Judeţene "Alexandru D. Xenopol" înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 8869/18.06.2014;
- Contractul pentru primirea unui fond EIFL din data de 01 mai 2014 încheiat între Biblioteca Judeţeană "Alexandru D. Xenopol" Arad şi Fundaţia EIFL (Electronic Informations for Libraries), Olanda;
- Prevederile art. 91 alin. (1) lit. d şi alin. (5) lit. a, pct.4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă proiectul "Biblioteca de aplicaţii - Educaţie media la Biblioteca Judeţeană din Arad" şi cheltuielile aferente acestuia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Plata cheltuielilor aferente proiectului "Biblioteca de aplicaţii - Educaţie media la Biblioteca Judeţeană din Arad"se va face prin Biblioteca Judeţeană "Alexandru D. Xenopol" Arad.
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biblioteca Judeţeană "Alexandru D. Xenopol" Arad.
Art.4:Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
- Biblioteca Judeţeană "Alexandru D. Xenopol" Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)