H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 154 / 03.07.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 154

din data: 03.07.2014
privind modificarea anexelor nr. 5 şi nr. 10 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.10/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Compania de Apă Arad" S.A. pe anul 2014


Având în vedere,
- Referatul nr.9612/02.07.2014 al Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad;
- Referatul nr.13141/01.07.2014 al „S.C. Compania de Apă Arad" S.A.;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.10/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Compania de Apă Arad" S.A. pe anul 2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.93/25.04.2014 pentru modificarea anexelor nr.5 şi nr.10 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.10/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Compania de Apă Arad" S.A. pe anul 2014;
- Ordonanţa de Urgenţă nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Anexele nr.5 şi nr.10 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.10/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Compania de Apă Arad" S.A. pe anul 2014 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C.„Compania de Apă Arad"S.A.
Art.3:Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- S.C. „Compania de Apă Arad" S.A.
- Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.xls Descarcă
referat_1.doc Descarcă
anexa_2.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)