H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 153 / 03.07.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 153

din data: 03.07.2014
privind acceptarea transferului din domeniul public al Statului Român reprezentat prin Ministerul Transporturilor, şi din administrarea Spitalului Universitar CF Timişoara, în domeniul public al Judeţului Arad şi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, a unui imobil situat în municipiul Arad, Bulevardul Vasile Milea nr. 47


Având în vedere,
-Referatul nr.9410/30.06.2014 întocmit de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Adresa nr.8853/18.06.2014 a Serviciului Managementul Spitalelor, înregistrată la Ministerul Transporturilor sub nr. 25476/19.06.2014;
-Memoriul nr.14305/16.06.2014 al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr.8688/16.06.2014;
-C.F. nr. 317454 Arad, nr. top. 209/4;
-Prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se acceptă transferul din domeniul public al Statului Român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, şi din administrarea Spitalului Universitar CF Timişoara, în domeniul public al Judeţului Arad şi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, a imobilului situat în municipiul Arad, Bulevardul Vasile Milea, nr. 47, înscris în C.F. nr.317454 Arad, nr. top.209/4.
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Serviciul Managementul Spitalelor din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.3: Hotărârea se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- Ministerul Transporturilor;
- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
- Serviciul Managementul Spitalelor din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
- Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 6 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)