H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 168 / 23.07.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 168

din data: 23.07.2014
privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă utilă de 12,26 mp, din imobilul situat în municipiul Arad, Bd. Revoluţiei nr. 81 parter, aflat în domeniul public al Judeţului Arad


Având în vedere,
-Referatul nr. 10.020/10.07.2014 al Direcţiei Tehnice Investiţii privind închirierea unui spaţiu din cadrul imobilului situat în Arad, Bd. Revoluţiei, nr. 81 aflat în domeniul public al Judeţului Arad şi administrarea directă a Consiliului Judeţean Arad;
-C.F. nr. 301566-Arad;
-Prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 123, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.(1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă utilă de 12,26 mp, din imobilul situat în municipiul Arad, Bd. Revoluţiei nr. 81 parter, aflat în domeniul public al Judeţului Arad, cu destinaţia de birou presă şi publicitate.
(2) Preţul de pornire al licitaţiei publice organizate pentru închirierea spaţiului prevăzut la alin. (1) este de 25 euro/mp/lună.
(3) Durata închirierii este de un an de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu acordul părţilor.
Art. 2. Se aprobă Caietul de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a spaţiului menţionat la art. 1, alin. (1) prevăzut în Anexa 1.
Art. 3.Se aprobă contractul - cadru de închiriere pentru spaţiul menţionat la art. 1, alin. (1) prevăzut la Anexa 2.
Art.4.Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Direcţiei Tehnice - Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.
Art. 6.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.doc Descarcă
Anexa_2.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)