H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 164 / 23.07.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 164

din data: 23.07.2014
privind aprobarea tarifului pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Arad


Având în vedere,
-Referatul nr. 6946/12.05.2014 al Direcţiei Economice;
-Referatul nr. 6652/05.05.2014 al Direcţiei Administraţie Publică, Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport, privind propunerea de majorare a tarifului perceput pentru eliberarea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Arad;
-Prevederile art. 5 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 11 alin. (4), art. 14 alin.(1), art. 25 alin. (2), art. 30 alin. (1), art. 35 alin. (3) şi art. 39 alin. (1) din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. d şi alin. (5) lit. a, pct. 13 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă tariful pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Arad, în sumă de 350 lei/cursă, pe perioada contractului, dar nu mai mult de 3 ani.
Art.2.În situaţia pierderii, sustragerii sau deteriorării licenţei de traseu, prevăzută la art.1, tariful pentru eliberarea unui duplicat al acesteia este în sumă 300 lei.
Art.3.În cazul înlocuirii licenţei de traseu, ca urmare a schimbării denumirii operatorului de transport sau a sediului social al acestuia, tariful pentru eliberarea licenţei de traseu, este în sumă de 70 lei, reprezentând 20% din tariful prevăzut la art.1.
Art.4.Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2015, dată de la care se abrogă orice prevedere contrară.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport din cadrul Direcţiei Administraţie Publică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Directia Economică din cadrul Consiliului Judetean Arad.
-Direcţia Administraţie Publică din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat_.doc Descarcă
referat_taxe.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)