H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 165 / 23.07.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 165

din data: 23.07.2014
privind stabilirea tarifelor pentru eliberarea acordurilor prealabile/autorizaţiilor de amplasare şi acces la drum a unor obiective şi a tarifului de concesionare/închiriere a suprafeţelor de teren din zona drumurilor judeţene şi pentru amplasarea de utilităţi în zona drumurilor publice aflate în patrimoniul public al judeţului Arad, pentru anul 2015


Având în vedere,
-referatul nr. 7322/19.05.2014 al Serviciului Administrare Drumuri şi Poduri din cadrul Direcţiei Tehnice Investiţii a Consiliul Judeţean Arad;
-Avizul Ministerului Transporturilor nr. 24538/17.06.2013;
-Prevederile art. 46 alin. (1), (4) şi (5), art. 47 alin. (4), (5), (7) lit.b, şi (8) şi art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă tarifele pentru eliberarea acordurilor prealabile şi a autorizaţiilor de amplasare şi acces la drum a unor obiective în zona drumurilor judeţene, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă tariful/m pentru concesionarea/închirierea suprafeţelor de teren din zona drumurilor judeţene, pentru amplasări de panouri publicitare şi reclamă, pentru spaţii cu destinaţii comercială, etc., conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă tariful/ml pentru concesionarea/închirierea suprafeţelor de teren pentru utilităţile amplasate în zona drumurilor publice, respectiv: conducte de ţiţei, gaze, conductori electrici, cabluri telefonice, conducte de apă, etc., conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4.Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2015, dată de la care se abrogă orice prevedere contrară.
Art.5.Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii - Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.7.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa_1.doc Descarcă
anexa_3.doc Descarcă
anexa_2.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)