H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 166 / 23.07.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 166

din data: 23.07.2014
privind aprobarea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Arad, pentru transporturile efectuate cu vehicule cu tonaj şi/sau gabarit depăşit, pe anul 2015


Având în vedere,
-referatul nr. 6946/12.05.2014 al Direcţiei Economice;
-referatul nr. 6653/05.05.2014 al Direcţiei Administraţiei Publice, Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport - privind propunerea de aprobare a tarifelor pentru eliberarea autorizaţiilor speciale de transport, pentru transporturile efectuate cu vehicule cu tonaj şi/sau gabarit depăşit, pe drumurile judeţene, pe anul 2015;
-prevederile art. 22 şi art. 41 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul nr. 356/107/2010 al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii şi al Ministrului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul Ministerului Transporturilor nr. 606/GD/06.12.2010;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor judeţene, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Arad, pentru transporturile efectuate cu vehicule cu tonaj şi/sau gabarit depăşit, pe anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport din cadrul Direcţiei Administraţie Publică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad,
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Administraţie Publică din cadrul Consiliului Judeţean Arad - Serviciul Autoritatea Judeţeană de Transport.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat_tarife_transport_marfuri_.doc Descarcă
anexa_tarife_autorizatii_transport_2015.xls Descarcă
referat_taxe.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)