H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 179 / 23.07.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 179

din data: 23.07.2014
privind sancţionarea disciplinară a doamnei Vlad Viorica Cristina, director executiv în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad


Având în vedere,
-Raportul nr. 15/30.06.2014 al Comisiei de Disciplină din cadrul Consiliului Judeţean Arad privind cercetarea disciplinară a doamnei Vlad Viorica Cristina, director executiv în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad;
-Amendamentul nr. 10600/23.07.2014 al domnului Plaveţi Ioan, preşedintele Comisiei juridice, gestionarea patrimoniului şi respectarea drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
-Adresa nr. 3467136/08.07.2014 a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 9.909/08.07.2014;
-prevederile art. 50 alin. (2) din H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările ulterioare, care reglementează posibilitatea aplicării unei alte sancţiuni decât cea propusă de comisia de disciplină, condiţionat de motivarea luării acestei decizii;
-faptul că activitatea doamnei Vlad Viorica Cristina, director executiv în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad s-a desfăşurat în mod corespunzător de la data numirii în funcţia publică şi până în prezent, activitatea instituţiei pe care aceasta o conduce fiind apreciată în mod corespunzător atât sub aspectul subordonării faţă de Consiliul Judeţean Arad cât şi sub aspectul subordonării din punct de vedere metodologic faţă de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
-faptul că îndeplinirea în mod corespunzător a atribuţiilor de serviciu de către doamna Vlad Viorica Cristina, competenţa şi profesionalismul de care aceasta a dat dovadă în conducerea activităţii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad constituie împrejurări care justifică neaplicarea vreunei sancţiuni disciplinare;
În temeiul art. 77 alin. 2 lit. j şi alin. 3 lit. a din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 91 alin. (1) lit. a şi alin. (2) lit. e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 51 din H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările ulterioare coroborat cu art. 7 alin. (1) şi art 11 alin. (1) lit. a din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;


În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se respinge propunerea de sancţionare disciplinară din Raportul Comisiei de Disciplină a Consiliului Judeţean Arad, pentru doamna Vlad Viorica Cristina, director executiv în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad.
Art.2.(1). Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, la Tribunalul Arad - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termen de 6 luni de la comunicarea răspunsului la plângerea prealabilă.
(2)Plângerea prealabilă poate fi formulată în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri. Plângerea prealabilă se înregistrează la Registratura Consiliului Judeţean Arad.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.4. Prezenta hotărâre împreună cu Raportul Comisiei de disciplină nr. 15/30.06.2014 se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad
-Doamnei Vlad Viorica Cristina
-Comisiei de disciplină constituită la nivelul Consiliului Judeţean Arad
-Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
-Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad
-Serviciului Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Amendament.pdf Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 22 voturi
 
contra 9 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)