H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 169 / 23.07.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 169

din data: 23.07.2014
privind modificarea inventarului bunurilor din patrimoniul public al Judeţului Arad, aflate în administarea directă a Spitalului de Psihiatrie Mocrea, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii/reparaţii capitale


Având în vedere,
-Referatul nr. 9898/08.07.2014 al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Adresa nr. 331/09.04.2014 a Spitalului de Psihiatrie Mocrea, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 5.546/09.04.2014;
-Contractul de administrare directă nr. 3461/284/2007, încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Spitalul de Psihiatrie Mocrea;
-Prevederile cap. III pct. 1.2.4.2 din Anexa la O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri din patrimoniul public al Judeţului Arad, date în administrare directă Spitalului de Psihiatrie Mocrea, cu valoarea lucrărilor de investiţii/reparaţii capitale efectuate în perioada 2008-2013, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă completarea inventarului bunurilor din patrimoniul public al Judeţului Arad, date în administrare directă Spitalului de Psihiatrie Mocrea, cu bunurile rezultate în urma investiţiilor efectuate în perioada 2008-2013, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Anexa la Contractul de administrare directă nr. 3461/284/2007 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Spitalul de Psihiatrie Mocrea se modifică în mod corespunzător.
Art.4. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Spitalul de Psihiatrie Mocrea
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Direcţiei Tehnice- Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_2.xls Descarcă
referat.DOC Descarcă
Anexa_1.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)