H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 172 / 23.07.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 172

din data: 23.07.2014
privind aprobarea transferului în interesul serviciului, pe funcţia publică de conducere vacantă de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, a doamnei Erika Stark, începând cu data de 01.08.2014


Având în vedere,
-referatul nr. 10.259/15.07.2014 al Serviciului Gestiune Resurse Umane privind aprobarea transferului în interesul serviciului, pe funcţia publică de conducere vacantă de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, a doamnei Erika Stark, începând cu data de 01.08.2014;
-adresa Primăriei Municipiului Arad nr. 45.415/15.07.2014 privind acordul modificării raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului al doamnei Erika Stark, director general în cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Arad;
-acordul scris nr. 44.166/ 10.07.2014 al doamnei Erika Stark, privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului pe funcţia publică de conducere vacantă de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, începând cu data de 01.08.2014;
-prevederile art. 56 lit. b), art. 87 alin. (2) lit. c), art. 90 alin. (1), lit. a) alin. (3) şi alin.(4) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 148 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată;
-prevederile art. 91 alin (2) lit e) din Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Începând cu data de 01.08.2014, se transferă în interesul serviciului, pe funcţia publică de conducere vacantă de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, doamna Erika Stark, director general în cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Arad.
Art.2.Drepturile salariale acordate doamnei Erika Stark, vor fi cele corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director general din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad, prin personalul de resort din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.
Art.4.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârile Consiliului Judeţean Arad nr. 69/26.03.2014 şi 139/30.05.2014.
Art. 5.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Doamna Erika Stark
-Doamna Elena Valentina BUZURA
-Domnul Viorel Enache
-Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)