H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 170 / 23.07.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 170

din data: 23.07.2014
privind avizarea tarifelor aferente unor licenţe de lucru acordate de Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 10210/15.07.2014 al Direcţiei Economice;
-adresa nr. 2356/09.07.2014 a Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 10059/10.07.2014;
-Hotărârile nr. 600/30.06.2014, nr. 601/30.06.2014, nr. 602/30.06.2014, nr. 603/30.06.2014 si nr. 604/30.06.2014 ale Consiliului de Administraţie a Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad;
-prevederile art. 3 alin (4) din Anexa la Ordinul nr. 1431/2002 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind acordarea licenţelor de lucru şi a permiselor de acces în zonele libere;
-prevederile H.G. nr. 872/2004 privind trecerea bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad" din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Arad şi trecerea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile art. 91 alin. (1), lit. a şi alin. (2), lit. d din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se avizează tarifele pentru licenţa de lucru cu seria 43 acordată de Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad pentru activitatea "Lucrări de pregătire a terenului" în cuantum de 2.000 euro/1 lună, 4.710 euro/3 luni, 7.663,17 euro/6 luni şi 14.935,51 euro/12 luni.
Art.2.Se avizează tarifele pentru licenţa de lucru cu seria 40 acordată de Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad pentru activitatea "Demolarea/relocarea construcţiilor civile şi industriale" în cuantum de 2.000 euro/1 lună, 4.710 euro/3 luni, 7.663,17 euro/6 luni şi 14.935,51 euro/12 luni.
Art.3.Se avizează tarifele pentru licenţa de lucru cu seria 41 acordată de Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad pentru activitatea "Demontare hale industriale" în cuantum de 2.000 euro/1 lună, 4.710 euro/3 luni, 7.663,17 euro/6 luni şi 14.935,51 euro/12 luni.
Art.4.Se avizează tarifele pentru licenţa de lucru cu seria 42 acordată de Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad pentru activitatea "Demontare instalaţii civile şi industriale" în cuantum de 2.000 euro/1 lună, 4.710 euro/3 luni, 7.663,17 euro/6 luni şi 14.935,51 euro/12 luni.
Art.5.Se avizează tarifele pentru licenţa de lucru cu seria 44 acordată de Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad pentru activitatea "Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi de demolare/demontare/relocare construcţii civile şi industriale" în cuantum de 2.000 euro/1 lună, 4.710 euro/3 luni, 7.663,17 euro/6 luni şi 14.935,51 euro/12 luni.
Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad.
Art.7.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)