H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 181 / 23.07.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 181

din data: 23.07.2014
privind aprobarea "Înţelegerii de Colaborare între Judeţul Arad din România şi Judeţul Baranya din Ungaria"


Având în vedere,
-Referatul Serviciului de Cooperare Instituţională cu privire la oportunitatea semnării Înţelegerii de cooperare între Judeţul Arad şi Judeţul Baranya;
-Propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Arad şi voinţa părţilor;
-Avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Externe - Direcţia Drept Internaţional şi Tratate cu nr. de înregistrare H 2-1/2689/MAE, 10157/14.07.2014 Consiliul Judeţean Arad;
-Avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Direcţia Generală Avizare, Contencios, Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 10465/21.07.2014;
-Prevederile Art. 91 aliniat (1), litera e şi aliniat (6) litera c din Legea 215/2001 - Legea administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă "Înţelegerea de Colaborare între Judeţul Arad din România şi Judeţul Baranya din Ungaria", document care se constituie în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, dl. Nicolae Ioţcu, să semneze Înţelegerea de Colaborare prevăzută la Art.1.
Art.3.Prezenta hotărâre se va comunica la:
- Instituţia Prefectului Judeţul Arad
- Autoguvernarea Judeţului Baranya
- Ministerul Afacerilor Externe
- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)