H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 159 / 23.07.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 159

din data: 23.07.2014
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnico Economice din cadrul Consiliului Judeţean Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 45/28.02.2014


Având în vedere,
-Referatul nr. 9855/07.07.2014 al Direcţiei Tehnice Investiţii, Serviciul Investiţii;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 45/28.02.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnico Economice din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
-Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, actualizată, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
-Prevederile art. 91, alin.(1), lit. b şi alin. (3), lit. a şi f din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 44 alin.(1) şi art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea şi completarea art. 6 al Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Consiliului Judeţean Arad, urmând a avea următorul conţinut:
"Art.6 Secretarul Comisiei Tehnico-Economice îndeplineşte următoarele atribuţii:
(1)Primeşte documentaţiile propuse pentru analiză şi avizare, conform H.G.R. 28/2008 şi le înregistrează în REGISTRUL UNIC AL PROCESELOR VERBALE DE ªEDINȚÃ, realizat concomitent şi în format electronic, în forma prevăzută în Anexa nr. 3;
(2)Verifică documentaţiile primite, în conformitate cu conţinutul cadru al H.G.R. 28/2008:
- în cazul în care documentaţia este incompletă se va comunica solicitantului că aceasta nu va fi introdusă pe ordinea de zi;
- documentaţiile pentru care s-au cerut completări sau lămuriri suplimentare, sunt păstrate şi reprogramate într-o şedinţă ulterioară, imediat ce au fost aduse completările solicitate;
(3)Solicită beneficiarului ca documentaţiile tehnico-economice supuse avizării să fie însoţite de o notă justificativă a proiectantului privind modul de fundamentare a costurilor cuprinse în deviz;
(4)Repartizează documentaţiile personalului de specialitate din domeniul tehnic şi/sau din domeniul economic, în funcţie de specificul investiţiei, în vederea întocmirii unui referat de specialitate;
(5)Referatul de specialitate întocmit atât pentru domeniul tehnic cât şi pentru domeniul economic va conţine observaţii precise şi concrete cu privire la proiectul analizat, eventuale recomandări şi propunerea finală privind: avizarea, restituirea pentru completare în vederea avizării sau respingerea documentaţiei. Observaţiile şi recomandările se vor argumenta în funcţie de legislaţia, normativele şi standardele în vigoare;
(6) Transmite prin e-mail către toţi membrii comisiei CTE documentaţia supusă avizării;
(7)Întocmeşte ordinea de zi şi convocatorul şedinţelor;
(8)Convoacă la cererea preşedintelui CTE, membrii CTE şi invitaţii, la şedinţa CTE, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei CTE;
(9)Înregistrează membrii prezenţi, concluziile rezultate în şedinţa CTE, întocmeşte procesul-verbal al şedinţei detaliat cu opiniile, observaţiile şi propunerile rezultate în urma discuţiilor cu membrii prezenţi şi redactează Avizul CTE, în forma prevăzută în Anexa nr. 2. Procesul-verbal al şedinţei, întocmit în forma prevăzută în Anexa nr. 1, va fi semnat de toţi membrii prezenţi ai CTE;
(10) În cazul avizării documentaţiilor, acestea se vor completa astfel:
a) pentru documentaţiile în faza de SPF, Studii de soluţie etc se emite AVIZ FAVORABIL
b) pentru documentaţiile în faza de SF se emite AVIZ cu nr./data, conform Anexei nr. 2
c) pentru documentaţiile în faza de PROIECT TEHNIC se întocmeşte un REFERAT în care se specifică dacă se respectă soluţia tehnică şi indicatorii tehnico-economici avizaţi la faza de SF. În cazul modificării soluţiei tehnice se reface studiul de fezabilitate şi se reavizează noii indicatori tehnico-economici.
(11) Difuzează avizele/referatele întocmite factorilor interesaţi;
(12) Asigură evidenţa şi păstrarea documentelor referitoare la activitatea CTE;
(13) Întocmeşte şi păstrează registrul unic al Avizelor emise, în forma prevăzută în Anexa nr. 3, realizat concomitent şi în format electronic;
(14) Întocmeşte, anual, un raport privind activitatea CTE;
(15) Păstrează, în format electronic, documentaţia supusă avizării."
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică - Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Arad
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad
-Spitalul de Psihiatrie Mocrea
-Centrul de Transfuzii Sanguine Arad
-Direcţia de Sănătate Publică Arad
-Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Săvârşin
-Centrul Cultural Judeţean Arad
-Complexul Muzeal Arad
-Biblioteca Judeţeană "A.D. Xenopol" Arad
-Direcţia Publică de Pază Arad
-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Vasile Goldiş" al Judeţului Arad
-Liceul Special "Sfânta Maria" Arad
-Centrul ªcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad
-ªcoala Specială Vărădia de Mureş
-Grupul ªcolar "Sava Brancovici" Ineu
-Serviciul Judeţean de Salvamont - Salvaspeo Arad
-S.C. Aeroportul Arad S.A.
-S.C. Compania de Apă Arad S.A.
-S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad
-S.C. Aqua Trans Mureş S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)