H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 158 / 23.07.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 158

din data: 23.07.2014
privind aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog Arad 2014-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Arad în perioada 2014-2016


Având în vedere,
-Referatul nr. 8314/08.07.2014 al Administratorului Public;
-Adresa nr. 3296835/06.06.2014 a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 8314/06.06.2014;
-Prevederile art. 3 alin (1), lit. a, art. 6 alin (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog;
-Prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013 - 2020;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Strategia Judeţeană Antidrog Arad 2014-2020, prevăzută în anexa nr. 1.
Art.2.Se aprobă Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei judeţene antidrog Arad în perioada 2014-2016, prevăzut în anexa nr. 2.
Art.3.Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Arad.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă
Strategia_Judeteana_Antidrog_ARAD_03.06.2014.doc Descarcă
PJA_2014-2016_Arad.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)