H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 183 / 31.07.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 183

din data: 31.07.2014
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 7/30.01.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale din judeţul Arad a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale


Având în vedere,
-Referatul Direcţiei Economice nr. 10.879 /29.07.2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 7/30.01.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale din judeţul Arad a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 107/25.04.2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 7/30.01.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale din judeţul Arad a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 156/ 03.07.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 7/30.01. 2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale din judeţul Arad a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale;
-Prevederile art. 4 lit. c din Legea nr. 356/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2014;
-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I.Se modifică Art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 7/02.02.2012 privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale din judeţul Arad a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, aşa cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 107/25.04.2014 şi nr. 156/03.07.2014, urmând a avea următorul cuprins:
"Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale din judeţul Arad a sumei de 5.413,0 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014, respectiv a sumei de 4.000,0 mii lei anual, estimată pentru anii 2015, 2016 şi 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.III.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
-Consiliul Local al comunei Hăşmaş
-Consiliul Local al comunei Pleşcuţa
-Consiliul Local al comunei Săvârşin
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 25 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 8 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)