H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 186 / 27.08.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 186

din data: 27.08.2014
privind aprobarea trecerii din domeniul public al Oraşului Pecica şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Pecica în domeniul public al Judeţului Arad şi administrarea Consiliului Judeţean Arad a unei parcele de teren


Având în vedere,
-referatul nr. 11910/22.08.2014 întocmit de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Adresa nr. 11654/18.08.2014 a Consiliului Judeţean Arad;
-Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Pecica nr. 98 din 22.08.2014 privind trecerea din domeniul public al Oraşului Pecica şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Pecica în domeniul public al Judeţului Arad şi administrarea Consiliului Judeţean Arad a imobilului înscris în C.F. nr. 309026 Pecica;
-Prevederile art. II pct. 1 din Anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă trecerea din domeniul public al Oraşului Pecica şi administrarea Consiliului local al Oraşului Pecica în domeniul public al Judeţului Arad şi administrarea Consiliului Judeţean Arad, a unei parcele de teren în suprafaţă de 13272 mp, înscrisă în C.F. nr. 309026 Pecica, nr. cad. 309026, în vederea realizării obiectivului de investiţie „Construire pod rutier peste râul Mureş pe D. J. 709E Km 003+160 Pecica - Sânpetru German, modernizarea şi construirea drumului judeţean D.J. 709 E".
Art.2.Predarea/ preluarea parcelei de teren prevăzută la Art. 1, se va realiza pe bază de protocol de predare - primire.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.4.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Consiliul Local al Oraşului Pecica
-Direcţia Tehnică - Investiţii la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică la Serviciul Contabilitate.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 26 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 7 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)