1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 192 / 27.08.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 192

din data: 27.08.2014
privind aprobarea plăţii contribuţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2014, pentru Grupul de Acţiune Locală Podgoria Miniş - Măderat


Având în vedere,
-referatul nr.11.519/12.08.2014 al Direcţiei Programe de Dezvoltare privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2014, pentru Grupul de Acţiune Locală Podgoria Miniş - Măderat;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 311/22.10.2010 privind participarea Consiliului Judeţean Arad în Grupul de Acţiune Locală Podgoria Miniş - Măderat;
-Hotărârea nr. 2/04.03.2014 a Adunării Generale a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Podgoria Miniş - Măderat;
-Hotărârea nr. 1/30.01.2013 a Adunării Generale a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Podgoria Miniş - Măderat;
-prevederile art. 46 alin (1) lit. a din OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă plata sumei de 10.000 lei, reprezentând cotizaţia Consiliului Judeţean Arad, pe anul 2014 la bugetul pentru Grupului de Acţiune Locală Podgoria Miniş - Măderat.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Programe de Dezvoltare şi Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad;
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad;
-Grupul de Acţiune Locală Podgoria Miniş - Măderat.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat_cotizatie_GAL_PODGORIA.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 24 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 2 voturi
 
absenti 7 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)