H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 190 / 27.08.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 190

din data: 27.08.2014
privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Mocrea


Având în vedere,
-referatul nr. 11761/19.08.2014 al Serviciului Gestiune Resurse Umane, prin care se propune modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Mocrea;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 102 din 25.04.2014 privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Mocrea;
-prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) şi ale art. 104 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 174 alin. (5), art. 182 alin.1 lit d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 6 alin (4) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
-prevederile art. 1 şi 2 din OUG nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
-prevederile art. 1 al Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Psihiatrie Mocrea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort al Spitalului de Psihiatrie Mocrea.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Serviciul Managementul Spitalelor al Consiliului Judeţean Arad
-Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad
-Spitalul de Psihiatrie Mocrea.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

190_2708_anexa.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot