H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 194 / 27.08.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 194

din data: 27.08.2014
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pentru trimestrul II al anului 2014


Având în vedere,
-referatul nr. 11361/07.08.2014 al Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe trimestrul II al anului 2014;
-prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 91 alin. (3), lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă contul de execuţie a veniturilor bugetului local al Judeţului Arad la 30.06. 2014, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă contul de execuţie a cheltuielilor bugetului local al Judeţului Arad la 30.06. 2014, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă sinteza privind execuţia bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad la 30.06. 2014, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă contul de execuţie a veniturilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la 30.06.2014, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă contul de execuţie a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la 30.06.2014, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă sinteza privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la 30.06.2014, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.
Art.7. Se aprobă contul de execuţie a bugetului creditelor interne la 30.06.2014, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.
Art.8. Se aprobă sinteza privind execuţia bugetului creditelor interne la 30.06.2014, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.
Art.9. Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.11. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_4.doc Descarcă
Anexa_1.doc Descarcă
Anexa_7.doc Descarcă
Anexa_2.doc Descarcă
Anexa_3.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă
Anexa_8.xls Descarcă
Anexa_6.xls Descarcă
Anexa_5.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 26 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 7 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)