H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 187 / 27.08.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 187

din data: 27.08.2014
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) şi principalii indicatori tehnico-economici pentru realizarea investiţiei "Instalaţie de climatizare la Secţia U.P.U." din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad


Având în vedere,
-Documentaţia tehnico-economică, faza D.A.L.I., Proiect nr. 39/2013/Rev. iulie 2014, întocmită de proiectantul de specialitate S.C. AMAHOUSE S.R.L. Arad, pentru realizarea investiţiei "Instalaţie de climatizare la Secţia UPU", din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
-Avizul favorabil nr. 1/21.08.2014 emis de către Comisia Tehnico-Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
-Referatul Direcţiei Tehnice-Investiţii nr. 11.934/22.08.2014;
-Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 - actualizată, privind finanţele publice locale;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică, Proiect nr. 39/2013/Rev. iulie 2014, faza D.A.L.I., întocmită de proiectantul de specialitate S.C. AMAHOUSE S.R.L. Arad şi principalii indicatori tehnico-economici, pentru realizarea investiţiei "Instalaţie de climatizare la Secţia UPU", din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, conform anexei la proiectul de hotărâre şi alocarea în acest sens a sumei de 549.000 lei, TVA inclus.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţia Tehnică - Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art. 3. Prezenta se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
- Direcţia Economică;
- Direcţia Tehnică - Investiţii;
- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Aviz.pdf Descarcă
anexa.doc Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 26 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 7 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)