H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 207 / 26.09.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 207

din data: 26.09.2014
privind prelungirea duratei Contractului de închiriere nr. 14.408/15.10.2012 încheiat între Judeţul Arad şi P.F. Nica Moise


Având în vedere,
-Referatul nr. 13.039/15.09.2014 al Direcţiei Tehnice Investiţii privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere a unui spaţiu din cadrul imobilului situat în oraşul Ineu, Calea Aradului nr. 6, spaţiu aflat în domeniul public al Judeţului Arad;
-Adresa din data de 11.09.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 12903/11.09.2014 prin care se solicită prelungirea contractului de închiriere pe o perioadă de 2 (doi) ani;
-Prevederile art. 3 din Contractul de închiriere nr. 14.408/15.10.2012 încheiat între Judeţul Arad şi P.F. Nica Moise;
-Actul adiţional la Contractul de închiriere nr. 14.408/15.10.2012, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 13.904/09.10.2013;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei Contractului de închiriere nr. 14.408/15.10.2012, încheiat între Judeţul Arad şi P. F. Nica Moise, pentru spaţiul cu destinaţia de depozit de materiale, în suprafaţă de 189,20 mp situat în oraşul Ineu, Calea Aradului nr. 6, pe o perioadă de 2 (doi) ani.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-P.F. Nica Moise.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

REFERAT.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)