H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 203 / 26.09.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 203

din data: 26.09.2014
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 11762 din 19.08.2014 al Serviciului Gestiune Resurse Umane privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 73/27.04.2012 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
-adresa nr. 32115/2014 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti privind avizul pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 73/27.04.2012 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad.
Art.4.Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Arad.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)