H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 205 / 26.09.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 205

din data: 26.09.2014
privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2014 la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest


Având în vedere,
-referatul nr. 13054/15.09.2014 al Direcţiei Programe de Dezvoltare;
-Adresa nr. 17280/10.09.2014 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională, Regiunea Vest - România, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 12963/12.09.2014;
-Hotărârea nr. 18/2013 privind aprobarea cuantumului contribuţiilor Consiliilor Judeţene din Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest, pentru anul 2014 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională, Regiunea de Dezvoltare Vest;
-Hotărârea nr. 21/2013 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională, Regiunea de Dezvoltare Vest;
-Prevederile art. 7, alin. (2) lit. h, alin. (3)-(5) şi ale art. 10 alin. (1) lit. b din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă contribuţia Consiliului Judeţean Arad pe anul 2014 la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest în sumă totată de 1.030.765 lei, după cum urmează:
- pentru finanţarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Regiunea Vest suma de 955.765 lei;
- pentru finanţarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea, suma de 75.000 lei.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Programe de Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
- Direcţia Programe de Dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean Arad
- Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)