H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 213 / 26.09.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 213

din data: 26.09.2014
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special de stat din judeţul Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 13344/19.09.2014 al Serviciului Gestiune Resurse Umane privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special de stat din judeţul Arad;
-prevederile art. 96. alin.2^1 din Legea nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 4, alin. (2) şi art. 5, alin. (2) din Ordinul nr. 4619/2014 al Ministerului Educaţiei Naţionale privind aprobarea metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special de stat din judeţul Arad, după cum urmează:
Liceul Tehnologic "Sava Brancovici" Ineu:
- Negrea Daniel - consilier judeţean
Liceul Tehnologic "Iuliu Moldovan" Arad:
- Duruş Daniel - consilier judeţean
Liceul Special "Sfânta Maria" Arad:
- Lucaci Cornel - consilier judeţean
- Chambre Dorina Rodica - consilier judeţean
ªcoala Gimnazială Specială Vărădia de Mureş:
- Micle Ioan - consilier judeţean
ªcoala Gimnazială "Avram Iancu" Arad:
- Onea Mircea - consilier judeţean
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad:
- Hărlău Dacian Alin - consilier judeţean
- Iorgovan Simona Lucia - consilier judeţean
Centrul ªcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad:
- Enăchiuc Dumitru Florian - consilier judeţean
- Popa Garofiţa - consilier judeţean
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad prin personalul de resort al unităţilor de învăţământ special de stat din judeţul Arad subordonate.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Liceul Tehnologic "Sava Brancovici" Ineu
-Liceul Tehnologic "Iuliu Moldovan" Arad
-Liceul Special "Sfânta Maria" Arad
-ªcoala Gimnazială Specială Vărădia de Mureş
-ªcoala Gimnazială "Avram Iancu" Arad
-Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad
-Centrul ªcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad
-persoanele nominalizate la art. 1.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)