H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 214 / 26.09.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 214

din data: 26.09.2014
privind modificarea Contractului de concesiune nr. 18842/21.12.2011 încheiat între Judeţul Arad şi S.C. Aqua Trans Mureş S.A.


Având în vedere,
-Referatul nr. 13486/23.09.2014 al Direcţiei Tehnice Investiţii;
-Adresa nr. 47/10.09.2014 a S.C. Aqua Trans Mureş S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 12956/12.09.2014;
-Prevederile Contractului de concesiune nr. 18842/21.12.2011 încheiat între Judeţul Arad şi S.C. Aqua Trans Mureş S.A.;
-Prevederile art. 1169 Cod civil;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea art. 10 alin. (1) lit. b) pct. ii din Contractul de concesiune nr. 18842/21.12.2011 încheiat între Judeţul Arad şi S.C. Aqua Trans Mureş S.A., urmând a avea următorul conţinut:
"Art. 10 alin. (1) lit. b) pct. ii În cazul în care denunţarea unilaterală a Contractului intervine pentru motive ce ţin de interesul naţional sau local, Concedentul va notifica Concesionarului denunţarea Contractului cu 90 (nouăzeci) de zile calendaristice înainte de data încetării efective a acestuia. Notificarea va fi întocmită în baza unor documente justificative (studii, expertize, etc) întocmite de instituţii şi/sau persoane fizice/juridice de specialitate autorizate".
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinează Direcia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeean Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii a Consiliului Judeţean Arad
-S.C. Aqua Trans Mureş S.A.
-S.C. Compania de Apă Arad S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)