H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 216 / 09.10.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 216

din data: 09.10.2014
privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad


Având în vedere,
-Referatul nr. 14.458/09.10.2014 al Direcţiei Programe de Dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
-Adresa nr. 680/09.10.2014 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad;
-Prevederile H.G. nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
-Prevederile art. 21 alin. (2) lit. f) coroborat cu art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă modificarea prin Act Adiţional a Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea prin Act Adiţional a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se împuterniceşte dl Cristian Ioan DRÃGAN, reprezentantul Judeţului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor să voteze şi să semneze în numele şi pe seama Judeţului Arad, actele adiţionale privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad şi orice documente necesare pentru înregistrarea modificărilor la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei.
Art.4. Se mandatează d-na Gabriela Sofia BARBU, posesoare a CI seria AR, nr. 520790, eliberată de SPCJEP Arad, la data de 07.06.2011, să îndeplinească procedurile legale pentru înregistrarea modificărilor la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad la instituţiile publice abilitate.
Art.5. În situaţia în care persoana împuternicită conform art. 4 nu poate să îndeplinească procedurile legale pentru înregistrarea modificărilor la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad la instituţiile publice abilitate, preşedintele Asociaţiei va mandata o altă persoană în acest scop.
Art.6. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului -Judeţul Arad
-Direcţia Programe de Dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Dl. Cristian Ioan DRÃGAN
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa_1.doc Descarcă
anexa_2.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)