1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 220 / 09.10.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 220

din data: 09.10.2014
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 8/30.01.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2014 precum şi a sumelor estimate pentru anii 2015-2017


Având în vedere,
-referatul nr. 14478/09.10.2014 al Direcţiei Economice privind propunerile pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 8/30.01.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2014 precum şi a sumelor estimate pentru anii 2015 - 2017;
-amendamentul nr. 14488/09.10.2014 al consilierilor judeţeni Popa Garofiţa, Enăchiuc Dumitru şi Ulici Ioan;
-adresa nr. 12688/06.10.2014 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad privind repartizarea pe unităi administrative teritoriale a modificării sumelor alocate din TVA pentru bugetele locale, aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 8/30.01.2014 privind repartizarea pe unităi administrativ-teritoriale, a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2014 precum şi a sumelor estimate pentru anii 2015 - 2017, modificată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Arad nr. 53/28.02.2014, nr. 79/26.03.2014, nr. 137/26.05.2014, nr. 176/23.07.2014, nr. 193/27.08.2014 şi nr. 211/26.09.2014;
-prevederile art.4 lit. d din Legea nr. 356/18.12.2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2014;
-prevederile art. 33 alin. (3) si (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Anexele nr.1 şi 2 ale Hotărârii nr. 8/30.01.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2014 precum şi a sumelor estimate pentru anii 2015-2017 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad;
-Trezoreria Arad;
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad;
-Unităţile Administrativ Teritoriale menţionate în anexele referatului nr. 14478/09.10.2014 al Direcţiei Economice.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

amendament.doc Descarcă
anexa_1.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă
anexa_2.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 24 voturi
 
contra 1 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 8 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)