H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 217 / 09.10.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 217

din data: 09.10.2014
privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a drumului comunal DC 100A limită judeţ Timiş - Sânpetru German km 3+500 -10+900 şi transferul acestuia fără plată din domeniul public al comunei Secusigiu în domeniul public al Judeţului Arad


Având în vedere,
-Referatul nr. 14171/06.10.2014 al Direcţiei Tehnice Investiţii;
-Hotărârea nr. 47/29.08.2014 a Consiliului Local al comunei Secusigiu privind modificarea clasificării drumului comunal DC 100 A în prelungire la DJ 709E - de pe raza comunei Secusigiu, judeţul Arad şi trecerea acestuia în categoria drumurilor judeţene;
-Prevederile art. 7 lit. c şi 12 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă încadrarea drumului comunal DC 100 A limită judeţ Timiş - Sânpetru German km 3+500 - 10+900 în categoria funcţională a drumurilor judeţene, în prelungirea drumului judeţean DJ 709E Pecica - Sânpetru German km 0+000 - 9+200, care va deveni DJ 709E Pecica-Sânpetru German - limită judeţ Timiş de la km 0+000 la km 16+600, cu o lungime de 16,600 km.
Art.2. Se aprobă transferul fără plată, din domeniul public al comunei Secusigiu în domeniul public al judeţului Arad, a sectorului de drum clasificat în drum judeţean conform art.1.
Art.3. Predarea - primirea inventarului bunurilor situate pe sectorul de drum prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate.
Art.4. Se aprobă majorarea patrimoniului public al judeţului Arad - drumuri judeţene - cu valoarea sectorului de drum clasificat în drum judeţean, conform protocolului de predare-primire.
Art.5. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad
-Primăria comunei Secusigiu.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)