H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 221 / 14.10.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 221

din data: 14.10.2014
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 6/30.01.2014 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale


Având în vedere,
-Referatul nr. 14.676 /13.10.2014 al Direcţiei Economice;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 6/30.01.2014 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale modificată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Arad nr. 155/03.07.2014, nr. 182/31.07.2014 şi nr. 218/09.10.2014;
-Prevederile art. 1- 3 din Hotărârea Guvernului nr. 855/07.10.2014, privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale;
-Prevederile art. 4 lit. c din Legea nr. 356/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2014;
-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.I.Se modifică Art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 6/30.01.2014 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, urmând a avea următorul conţinut:

"Art.1.Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate judeţului Arad, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014 şi a sumelor estimate pe anii 2015, 2016, 2017, după cum urmează:


- MII LEI -


2014
2015
2016
2017
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene cuprinse în bugetul propriu al judeţului Arad
8.480,0
6.488,0
6.750,0
6.998,0
Sume defalcate din TVA repartizate unor consilii locale ale judeţului Arad, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
11.913,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
TOTAL SUME ALOCATE/ESTIMATE PENTRU JUDEȚUL ARAD
20.393,0
10.488,0
10.750,0
10.998,0

Art.II.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.III.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
-Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 2 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)