H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 233 / 31.10.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 233

din data: 31.10.2014
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 14/30.01.2014 privind încredinţarea prestării unui serviciu de interes economic general către S.C. Aeroportul Arad S.A.


Având în vedere,
-Referatul nr. 15214/22.10.2014 al Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad;
-Referatul nr. 1976/07.10.2014 al S.C. Aeroportul Arad S.A. înregistrat la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 15183/21.10.2014 ;
-Decizia nr. 79/08.10.2014 a Consiliului de Administraţie al S.C. Aeroportul Arad S.A.;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 14/30.01.2014 privind încredinţarea prestării unui serviciu de interes economic general către S.C. Aeroportul Arad S.A.;
-Decizia Comisiei Europene 2012/21/UE din 20 decembrie 2011, privind aplicarea articolului 106 aliniatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I Se aprobă modificarea art. 2 alin. (1) al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr.14/30.01.2014 privind încredinţarea prestării unui serviciu de interes economic general către S.C. Aeroportul Arad S.A, urmând a avea următorul conţinut:
"Art. 2(1) Asigurarea activităţilor prevăzute la art. 1 la standardele de securitate şi siguranţă aplicabile în vigoare, 24 de ore din 24, reprezintă obligaţie de serviciu public a S.C. Aeroportul Arad S.A.. Obligaţia de serviciu public se instituie până la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care S.C. Aeroportul Arad S.A. depăşeşte pragul de 200.000 de pasageri pe parcursul a două exerciţii financiare anterioare celui în care a fost atribuit serviciului de interes economic general, dar nu mai târziu de 31.12.2019."
Art. II Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad şi S.C. Aeroportul Arad S.A.
Art. III Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
- S.C. Aeroportul Arad S.A.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
decizie.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)