H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 240 / 31.10.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 240

din data: 31.10.2014
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Sistem de semaforizare intersecţie DJ 709 cu DJ 708 B şi semaforizare trecere de pietoni cu buton pe DJ 709"


Având în vedere,
-Referatul nr. 15452/27.10.2014 al Direcţiei Tehnice Investiţii, Serviciul Administrare Drumuri şi Poduri;
-prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
-prevederile art. 91 alin. 1 lit. b şi alin. 3 lit. f din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Sistem de semaforizare intersecţie DJ 709 cu DJ 708 B şi semaforizare trecere de pietoni cu buton pe DJ 709" conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul "Sistem de semaforizare intersecţie DJ 709 cu DJ 708 B şi semaforizare trecere de pietoni cu buton pe DJ 709" conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Studiu_de_fezabilitate_Siria.pdf Descarcă
Anexa_1.pdf Descarcă
referat.doc Descarcă
anexa_2.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (USL)
 
2 ARDELEAN AUREL (MC-L)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (MC-L)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L)
 
6 COVALIV VALENTIN (PP-DD)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (USL)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (USL)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L)
 
10 FEIEª CRISTIAN (MC-L)
 
11 GLIGOR IOAN (USL)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PP-DD)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (MC-L)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (MC-L)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (USL)
 
17 MICLE IOAN (MC-L)
 
18 MOȚ PETRU (USL)
 
19 NEGREA DANIEL (MC-L)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (MC-L)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (USL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (MC-L)
 
24 POPA GAROFIȚA (MC-L)
 
25 PURCARU MIRCEA (USL)
 
26 SABÃU GHEORGHE (USL)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (USL)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (MC-L)
 
32 ULICI IOAN (MC-L)
 
33 VESA TEODOR (USL)