H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 245 / 14.11.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 245

din data: 14.11.2014
privind aprobarea valorii estimate ofertate a investiţiei "Construcţia staţiilor de transfer, staţiilor de compostare şi a staţiei de sortare în judeţul Arad" - rest de executat aferente Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad"


Având în vedere,
-referatul nr. 16.394/13.11.2014 al Direcţiei Programe de Dezvoltare, Unitatea de Implementare a Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad";
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 112/25.04.2014 privind aprobarea valorii estimate de 28.235.440,50 lei TVA inclus şi a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor de lucrări "Închidere depozite neconforme în judeţul Arad, rest de executat" şi "Construcţia staţiilor de transfer, staţiilor de compostare şi a staţiei de sortare în judeţul Arad, rest de executat", parte componentă a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad" cu nr. CCI2009RO161PR033;
-Raportul procedurii nr. 15804/31.10.2014 privind atribuirea Contractului de lucrări "Construcţia staţiilor de transfer, staţiilor de compostare şi a staţiei de sortare în judeţul Arad" - rest de executat;
-Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă valoarea investiţiei "Construcţia staţiilor de transfer, staţiilor de compostare şi a staţiei de sortare în judeţul Arad" - rest de executat aferentă Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Arad" cu nr. CCI 2009 RO 161 PR 033 în cuantum de 20.481.573,73 lei.
Art.2.Valoarea aprobată conform art. 1 reprezintă valoarea estimată ofertată rezultată urmare a derulării procedurii de achiziţie publică pentru investiţia "Construcţia staţiilor de transfer, staţiilor de compostare şi a staţiei de sortare în judeţul Arad" - rest de executat şi se compune din:
- rest de executat - 10.307.000,71 lei fără TVA (12.780.680,88 lei TVA inclus)
- remedieri - 5.874.377,46 lei fără TVA (7.284.228,05 lei TVA inclus)
- lucrări de racord la sistemul - 336.020,00 lei fără TVA (416.664,80 lei TVA inclus)
de alimentare cu energie electrică
Art.3.După elaborarea şi aprobarea Proiectului tehnic aferent investiţiei prevăzută la art. 1, componentele valorii estimate ofertate, aprobate conform art. 2, pot fi modificate corespunzător Proiectului tehnic.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Programe de Dezvoltare - Unitatea de Implementare a Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Arad".
Art. 5.Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
- Direcţia Programe de Dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean Arad
- Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 27 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 2 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (PDL)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
6 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (PSD)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (INDEP.)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (PDL)
 
10 FEIEª CRISTIAN (PDL)
 
11 GLIGOR IOAN (PSD)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PDL)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOȚ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (PDL)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIȚA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (PDL)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)