H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 244 / 14.11.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 244

din data: 14.11.2014
privind aprobarea, în principiu, a transferului Contractului de închiriere nr. 11970/2013 încheiat între Judeţul Arad şi S.C. Tobirom S.R.L.


Având în vedere,
-Referatul nr. 16284/12.11.2014 al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat la proiectul de hotărâre privind acordul de principiu în vederea transferului Contractului de închiriere nr. 11970/2013 încheiat între Judeţul Arad şi S.C. Tobirom S.R.L.;
-Cererea S.C. Tobirom S.R.L. înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 15428/27.10.2014;
-Contractul de închiriere nr. 11970/2013 încheiat între Judeţul Arad şi S.C. Tobirom S.R.L.;
-Prevederile art. 239 Cod Civil;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă, de principiu, transferul Contractului de închiriere nr. 11970/2013 încheiat între Judeţul Arad şi S.C. Tobirom S.R.L., către persoana juridică ce va rezulta în urma divizării parţiale a S.C. Tobirom S.R.L.
Art.2.Acordul exprimat conform art.1 este condiţionat de preluarea, de către societatea comercială care urmează a se înfiinţa urmare a divizării parţiale a S.C. Tobirom S.R.L., a activelor legate de desfăşurarea activităţii în imobilul care face obiectul Contractului de închiriere nr. 11970/2013 şi de asumarea de către aceasta în totalitate, a drepturilor şi a obligaţiilor pe care S.C. Tobirom S.R.L. s-a angajat să le respecte prin semnarea Contractului de închiriere nr. 11970/2013.
Art.3.Transferul Contractului de închiriere nr. 11970/2013 urmează a fi supus aprobării Consiliului Judeţean Arad, după înmatricularea persoanei juridice înfiinţate prin divizarea parţială a S.C. Tobirom S.R.L., în registrul comerţului.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică - Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.5.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-S.C. Tobirom S.R.L.
-Direcţia Tehnică - Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (PDL)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
6 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (PSD)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (INDEP.)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (PDL)
 
10 FEIEª CRISTIAN (PDL)
 
11 GLIGOR IOAN (PSD)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PDL)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOȚ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (PDL)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIȚA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (PDL)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)