H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 247 / 28.11.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 247

din data: 28.11.2014
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 122 din 26.05.2014 privind aprobarea documentaţiilor cadastrale întocmite în vederea reglementării situaţiei juridice a imobilului situat în municipiul Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 81, aflat în patrimoniul public al Judeţului Arad


Având în vedere,
-referatul nr. 16785/20.11.2014 întocmit de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 122 din 26.05.2014 privind aprobarea documentaţiilor cadastrale întocmite în vederea reglementării situaţiei juridice a imobilului situat în municipiul Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 81, aflat în patrimoniul public al Judeţului Arad;
-Certificatul de Urbanism nr. 1429 din 26.08.2014 emis de către Primăria Municipiului Arad;
-Prevederile art. 6 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I.Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 122 din 26.05.2014, prin introducerea după art. 3 a unui nou articol, art. 3^1 cu următorul conţinut:
„Art.3^1 Se aprobă înscrierea în cartea funciară a imobilului rezultat în urma operaţiunilor aprobate prin art. 3, a dreptului de servitute de trecere pentru parcela cadastrală nr. 317461, înscrisă în C.F. nr. 317461 Arad şi a dreptului de servitute de vedere pentru imobilul situat pe Bulevardul Revoluţiei nr. 81 A."
Art.II.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.III.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-S.C. Terra International S.R.L.
-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (PDL)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
6 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (PSD)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (INDEP.)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (PDL)
 
10 FEIEª CRISTIAN (PDL)
 
11 GLIGOR IOAN (PSD)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PDL)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOȚ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (PDL)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIȚA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (PDL)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)