H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 249 / 28.11.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 249

din data: 28.11.2014
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 301 din 20.12.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 257 din 31.10.2013 privind modificarea valorilor de inventar la unele bunuri din patrimoniul public al Judeţului Arad aflate în administrarea Liceului Special "Sfânta Maria" Arad


Având în vedere,
-Referatul nr. 16528/17.11.2014 al Direcţiei Tehnice Investiţii;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 301 din 20.12.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 257 din 31.10.2013 privind modificarea valorilor de inventar la unele bunuri din patrimoniul public al Judeţului Arad aflate în administrarea Liceului Special "Sfânta Maria" Arad;
-Contractul de administrare prin delegare nr. 5963/1056/2009 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Centrul ªcolar Arad;
-Actul adiţional nr. 18167/3109/2012 la Contractul de administrare prin delegare nr. 5963/20.05.2009 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Liceul Special „Sfânta Maria" Arad;
-Prevederile Cap. III lit. A, pct. 1.2.4.2. alin. (1) şi (2) din O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 301 din 20.12.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 257 din 31.10.2013 privind modificarea valorilor de inventar la unele bunuri din patrimoniul public al Judeţului Arad aflate în administrarea Liceului Special "Sfânta Maria" Arad se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii şi Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Liceul Special ,,Sfânta Maria" Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

anexa.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (PDL)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
6 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (PSD)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (INDEP.)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (PDL)
 
10 FEIEª CRISTIAN (PDL)
 
11 GLIGOR IOAN (PSD)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PDL)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOȚ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (PDL)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIȚA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (PDL)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)