H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 251 / 28.11.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 251

din data: 28.11.2014
privind aprobarea reevaluării bunurilor din patrimoniul public şi privat al Judeţului Arad, aferente serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, concesionate la S.C Compania de Apă Arad S.A. şi S.C. Aqua Trans Mureş S.A.


Având în vedere,
-Referatul nr. 16803/20.11.2014 al Comisiei de reevaluare din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
-Prevederile art. 2^2 din Ordonanţa nr. 81/28.08.2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă reevaluarea bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare aflate în patrimoniul public al Judeţului Arad, concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A., conform Anexei nr. 1.
Art.2.Se aprobă reevaluarea bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă aflate în patrimoniul public al Judeţului Arad, concesionat la S.C. Aqua Trans Mureş S.A., conform Anexei nr. 2.
Art.3.Se aprobă reevaluarea bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare de natura terenurilor, aflate în patrimoniul public şi privat al Judeţului Arad, concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A. şi S.C. Aqua Trans Mureş S.A., conform Anexei nr. 3.
Art.4.Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.Valorile reevaluate aprobate vor fi operate în evidenţele contabile, conform reglementărilor legale în vigoare, privind înregistrările contabile la instituţiile publice.
Art.6.Se modifică în mod corespunzător contractele de concesiune încheiate de către Judeţul Arad prin Consiliul Judeţean Arad cu S.C. Compania de Apă Arad S.A. şi S.C. Aqua Trans Mureş S.A.
Art.7.Se acordă mandat special domnului Mircea Rusu, reprezentantul Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, să voteze aprobarea şi semnarea Actului Adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, în numele şi pe seama asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad;
Art.8.Se acordă mandat special reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze aprobarea şi semnarea Actului Adiţional la Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare.
Art.9.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-S.C. Compania de Apă Arad S.A.
-S.C. Aqua Trans Mureş S.A.
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexe_la_HCJA_reevaluare_bunuri_concesionate_CAA_&__ATM.rar Descarcă
Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (PDL)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
6 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (PSD)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (INDEP.)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (PDL)
 
10 FEIEª CRISTIAN (PDL)
 
11 GLIGOR IOAN (PSD)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PDL)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOȚ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (PDL)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIȚA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (PDL)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)