H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 257 / 28.11.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 257

din data: 28.11.2014
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Aeroportul Arad" S.A. pe anul 2014


Având în vedere,
-Referatul nr. 16543/25.11.2014 al Direcţiei Economice cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Aeroportul Arad" S.A. pe anul 2014;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 12/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Aeroportul Arad" S.A. pe anul 2014;
-Adresa nr. 2324/17.11.2014 a S.C. "Aeroportul Arad" S.A., înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 16543/17.11.2014;
-Decizia Consiliului de administraţie al S.C. "Aeroportul Arad" S.A. nr. 82/13.11.2014;
-Prevederile art. 4 alin. (1), lit. c şi ale art. 10 alin. (2) lit. f din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
-Ordinul nr. 2032/19.12.2013 a viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. "Aeroportul Arad" S.A., prin modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 12/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Aeroportul Arad" S.A. pe anul 2014, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă modificarea detalierii indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. "Aeroportul Arad" S.A., prin modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 12/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Aeroportul Arad" S.A. pe anul 2014, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. "Aeroportul Arad" S.A., prin modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 12/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Aeroportul Arad" S.A. pe anul 2014, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4.Se aprobă modificarea programului de investiţii, dotări şi sursele de finanţare al S.C. "Aeroportul Arad" S.A., prin modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 12/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Aeroportul Arad" S.A. pe anul 2014, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art.5.Se aprobă modificarea situaţiei datoriilor rezultate din împrumuturile contractate de S.C. "Aeroportul Arad" S.A. prin modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 12/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Aeroportul Arad" S.A. pe anul 2014, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
Art.6.Se aprobă modificarea calculului gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe anul 2014 a S.C "Aeroportul Arad" S.A., prin modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 12/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Aeroportul Arad" S.A. pe anul 2014, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.
Art.7.Se aprobă modificarea calculului gradului global de îndeplinire a obiectivelor bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea aplicării O.G. nr. 26/2013 pe anul 2014 şi a procentului de penalizare lunară, prin modificarea anexei nr. 9a la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 12/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Aeroportul Arad" S.A. pe anul 2014, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.
Art.8.Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.10.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
-Trezoreria Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

decizie_82.doc Descarcă
anexa_7.xls Descarcă
anxexa_6.xls Descarcă
anexe_1-5.XLS Descarcă
Adresa.doc Descarcă
nota_fundamentare.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (PDL)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
6 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (PSD)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (INDEP.)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (PDL)
 
10 FEIEª CRISTIAN (PDL)
 
11 GLIGOR IOAN (PSD)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PDL)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOȚ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (PDL)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIȚA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (PDL)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)