H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 252 / 28.11.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 252

din data: 28.11.2014
privind transmiterea în administrare directă Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad a spaţiului situat la etajul 1 al imobilului din municipiul Arad, str. Oituz nr. 131


Având în vedere,
-Referatul nr. 16285/17.11.2014 al Direcţiei Tehnice Investiţii;
-Contractul de administrare directă nr. 8650/27927/2006 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. c şi alin. (4) lit. a şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă transmiterea în administrare directă Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad a spaţiului în suprafaţă de 345 mp situat la etajul 1 al imobilului din municipiul Arad, str. Oituz nr. 131, aflat în patrimoniul Judeţului Arad.
Art.2.Anexa la Contractul de administrare directă nr. 8650/27927/2006 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, se modifică în mod corespunzător.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.4.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică - Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 29 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 4 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (PDL)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
6 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (PSD)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (INDEP.)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (PDL)
 
10 FEIEª CRISTIAN (PDL)
 
11 GLIGOR IOAN (PSD)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PDL)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOȚ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (PDL)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIȚA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (PDL)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)