H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 264 / 28.11.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 264

din data: 28.11.2014
privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pentru trimestrul III al anului 2014


Având în vedere,
-Referatul nr. 16934 din 24.11.2014 al Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe trimestrul III al anului 2014;
-Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 91 alin. (3), lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă contul de execuţie a veniturilor bugetului local al Judeţului Arad pentru trimestrul III al anul 2014, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă contul de execuţie a cheltuielilor bugetului local al Judeţului Arad pentru trimestrul III al anului 2014, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă sinteza privind execuţia bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pentru trimestrul III al anului 2014, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.4.Se aprobă contul de execuţie a veniturilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2014, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art.5.Se aprobă contul de execuţie a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2014, conform anexei 5 la prezenta hotărâre.
Art.6.Se aprobă sinteza privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2014, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.
Art.7.Se aprobă contul de execuţie a bugetului creditelor interne pentru trimestrul III al anului 2014, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.
Art.8.Se aprobă sinteza privind execuţia bugetului de cheltuieli al creditului intern pe trimestrul III al anului 2014, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.
Art.9.Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.11.Prezenta hotărâre se comunică la :
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Anexa_4.doc Descarcă
Anexa_1.doc Descarcă
Anexa_7.doc Descarcă
Anexa_2.doc Descarcă
Anexa_3.xls Descarcă
Referat.doc Descarcă
Anexa_8.xls Descarcă
Anexa_6.xls Descarcă
Anexa_5.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (PDL)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
6 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (PSD)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (INDEP.)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (PDL)
 
10 FEIEª CRISTIAN (PDL)
 
11 GLIGOR IOAN (PSD)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PDL)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOȚ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (PDL)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIȚA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (PDL)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)