H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 265 / 28.11.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 265

din data: 28.11.2014
privind aprobarea corectării suprafeţelor unor parcele de teren, ocupate de drumuri judeţene, aflate în proprietatea publică a judeţului Arad şi diminuarea patrimoniului public judeţean cu suprafaţa aferentă


Având în vedere,
-Referatul nr. 17.141/26.11.2014 al Serviciului Administrare Drumuri şi Poduri la proiectul de hotărâre privind aprobarea corectării suprafeţelor unor parcele de teren, ocupate de drumuri judeţene, aflate în proprietatea publică a Judeţului Arad;
-Memoriu justificativ nr. 17.135/26.11.2014 al Comisiei de reevaluare a drumului judeţean DJ 682 din patrimoniul public judeţean - după corectarea unor suprafeţe de teren în urma măsurătorilor topografice;
-Planul de amplasament şi delimitare a imobilului nr. cad. 302829, întocmit de către S.C. Procad S.R.L. Timişoara;
-Planul de amplasament şi delimitare a imobilului nr. cad. 301909, întocmit de către S.C. Procad S.R.L. Timişoara;
-Extrase C.F. nr. 302829 Fântânele şi nr. 301909 Aluniş;
-Prevederile art. 40, alin. (3) lit. a din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă corectarea suprafeţei parcelei de teren, înscrisă în C.F. nr. 302829 Fântânele, nr. cad. 302829, de la suprafaţa de 48.849 mp la suprafaţa de 9.312 mp, conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului nr. cad. 302829, întocmit de către S.C. Procad S.R.L. Timişoara.
Art.2.Se aprobă corectarea suprafeţei parcelei de teren, înscrisă în C.F. nr. 301909 Aluniş, nr. cad. 301909, de la suprafaţa de 55.230 mp la suprafaţa de 16.568 mp, conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului nr. cad. 301909, întocmit de către S.C. Procad S.R.L. Timişoara.
Art.3.Se aprobă diminuarea patrimoniului public judeţean - drumuri judeţene - cu valoarea aferentă suprafeţelor de teren corectate, astfel:
-pentru DJ 682 km 79+476 la 81+547 - Aluniş - nr. inventar 1000142/20 (km 075+100 - 080+700) se va diminua de la 3.001.140 lei la 2.402.380 lei şi nr. inventar 1000142/21 (km 080+700-083+500) se va diminua de la 1.176.000 lei la 760.970 lei;
-pentru DJ 682 km 89+585- 90+732 Fântânele - nr. inventar 1000142/23 (km 086+900-092+742) se va diminua de la 4.206.240 lei la 3.242.760 lei.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.5.Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-S.C. Procad S.R.L. Timişoara
-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

Referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 30 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 3 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (PDL)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
6 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (PSD)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (INDEP.)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (PDL)
 
10 FEIEª CRISTIAN (PDL)
 
11 GLIGOR IOAN (PSD)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PDL)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOȚ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (PDL)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIȚA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (PDL)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)