H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 260 / 28.11.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 260

din data: 28.11.2014
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 7/30.01.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale din judeţul Arad a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale


Având în vedere,
-Referatul nr. 17.092/25.11.2014 al Direcţiei Economice;
-Amendamentul nr. 17.369/28.11.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 7/30.01.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale din Judeţul Arad a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 7/30.01.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale din judeţul Arad a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale modificată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Arad nr. 107/25.04.2014, nr. 156/03.07.2014, nr. 183/31.07.2014, nr. 219/09.10.2014 şi nr. 222/14.10.2014;
-Prevederile art. 4 lit. c din Legea nr. 356/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2014;
-Prevederile art.1-3 din Hotărârea Guvernului nr. 855/07.10.2014, privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale;
-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I.Se modifică Art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 7/30.01.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale din judeţul Arad a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, urmând a avea următorul cuprins:
"Art.1.Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale din judeţul Arad a sumei de 12.198,0 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014, respectiv a sumei de 4.000,0 mii lei anual, estimată pentru anii 2015, 2016 şi 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre."
Art.II.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.III.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
-Consiliul Local al comunei Bata
-Consiliul Local al comunei Săvârşin
-Consiliul Local al comunei ªilindia
-Consiliul Local al comunei Sintea Mare
-Consiliul Local al comunei Vărădia de Mureş
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot