H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 246 / 28.11.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 246

din data: 28.11.2014
privind modificarea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului Arad


Având în vedere,
-raportul nr. 15626/10.11.2014 al Secretarului Judeţului Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 183/21.12.2004, cu modificările aduse prin Hotărârea nr. 292/19.12.2008, Hotărârea nr. 75/20.03.2009, Hotărârea nr. 272/28.10.2011, Hotărârea nr. 143/27.06.2014 şi Hotărârea nr. 185/27.08.2014;
-adresa nr. 3142/29.10.2014 a Inspectoratului ªcolar Judeţean Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 15626/29.10.2014;
-prevederile art. 1, 4 şi 5 alin. (2) din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă modificarea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului Arad, prin înlocuirea d-lui Ovidiu Toderici cu doamna Amalia Roxana Cojocariu, inspector şcolar pentru învăţământ special şi special integrat în cadrul inspectoratului ªcolar Judeţean Arad.
Art.2.Comisia pentru protecţia copilului Arad, modificată conform art. 1, va avea următoarea componenţă:
-Ioan Silaghi - Secretar al Judeţului Arad, preşedinte
-Erika Stark - Director general al D.G.A.S.P.C. Arad, vicepreşedinte
-Ioanaş Letiţia - medic primar, specialitatea pediatrie, membru
-Amalia Roxana Cojocariu - reprezentant al Inspectoratului ªcolar Judeţean Arad, membru
-Radu Botaş - reprezentant al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, membru
-Mariana Daniela Bătrân - director Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Arad, membru
-Constantin Chisăliţă - reprezentant O.N.G., membru
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-D-lui Ovidiu Toderici.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

raport.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 28 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 5 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (PDL)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
6 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (PSD)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (INDEP.)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (PDL)
 
10 FEIEª CRISTIAN (PDL)
 
11 GLIGOR IOAN (PSD)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PDL)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOȚ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (PDL)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIȚA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (PDL)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)