H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 270 / 12.12.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 270

din data: 12.12.2014
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 110/25.04.2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 219/09.08.2010 privind aprobarea proiectului „Ambulatoriul integrat din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad - Reabilitare/Modernizare, dezvoltare şi echipare cu aparatură de specialitate" şi a cheltuielilor aferente acestui proiect


Având în vedere,
-Referatul nr. 18.013/10.12.2014 al Direcţiei Programe de Dezvoltare;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 110 din data de 25.04.2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 219/09.08.2010 privind aprobarea proiectului „Ambulatoriul integrat din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad - Reabilitare/Modernizare, dezvoltare şi echipare cu aparatură de specialitate" şi a cheltuielilor aferente acestui proiect;
-Prevederile art. 3 alin (3) şi art. 73 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 110/25.04.2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 219/09.08.2010 privind aprobarea proiectului „Ambulatoriul integrat din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad - Reabilitare/Modernizare, dezvoltare şi echipare cu aparatură de specialitate" şi a cheltuielilor aferente acestui proiect, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Programe de Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 24 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 9 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (PDL)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
6 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (PSD)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (INDEP.)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (PDL)
 
10 FEIEª CRISTIAN (PDL)
 
11 GLIGOR IOAN (PSD)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PDL)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOȚ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (PDL)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIȚA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (PDL)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)