H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 266 / 12.12.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 266

din data: 12.12.2014
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 8/30.01.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2014 precum şi a sumelor estimate pentru anii 2015-2017


Având în vedere,
-Referatul nr. 18.130/11.12.2014 al Direcţiei Economice;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 8/30.01.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2014 precum şi a sumelor estimate pentru anii 2015 - 2017, modificată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Arad nr. 53/28.02.2014, nr. 79/26.03.2014, nr. 137/26.05.2014, nr. 176/23.07.2014, nr. 193/27.08.2014, nr. 211/26.09.2014, nr. 220/09.10.2014, nr. 234/31.10.2014 si nr. 261/28.11.2014.
-prevederile art. 4 lit. d din Legea nr. 356/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2014;
-prevederile art. 33 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 8/30.01.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2014 precum şi a sumelor estimate pentru anii 2015 - 2017 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
-Trezoreria Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad
-Primăria oraşului Ineu
-Primăria oraşului Sebiş
-Primăria comunei Almaş
-Primăria comunei Bârsa
-Primăria comunei Cărand
-Primăria comunei Cermei
-Primăria comunei Chisindia
-Primăria comunei Craiva
-Primăria comunei Dorobanţi
-Primăria comunei Felnac
-Primăria comunei Gurahonţ
-Primăria comunei Hălmagiu
-Primăria comunei Hăşmaş
-Primăria comunei Igneşti
-Primăria comunei Livada
-Primăria comunei Macea
-Primăria comunei Petriş
-Primăria comunei Peregu Mare
-Primăria comunei Pilu
-Primăria comunei Semlac
-Primăria comunei Sintea Mare
-Primăria comunei ªepreuş
-Primăria comunei Vladimirescu.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.xls Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 20 voturi
 
contra 4 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 9 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (PDL)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
6 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (PSD)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (INDEP.)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (PDL)
 
10 FEIEª CRISTIAN (PDL)
 
11 GLIGOR IOAN (PSD)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PDL)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOȚ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (PDL)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIȚA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (PDL)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)