H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 273 / 22.12.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 273

din data: 22.12.2014
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea investiţiei „Reparaţii capitale rezervor apă" la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, din Arad, str. Andreny Karoly nr. 2-4


Având în vedere,
-Referatul nr. 18.183/11.12.2014 al Direcţiei Tehnice Investiţii;
-Documentaţia tehnico-economică, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), Proiect nr. 22/REZ/14, întocmită de S.C. Palade Proiect S.R.L. Timişoara;
-Avizul favorabil nr. 7/27.11.2014 al Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
-Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă documentaţia tehnico-economică faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), întocmită de S.C. Palade Proiect S.R.L. Timişoara pentru realizarea investiţiei: "Reparaţii Capitale Rezervor Apă" la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, din Arad, str. Andreny Karoly nr. 2-4, prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru realizarea investiţiei "Reparaţii capitale Rezervor Apă", la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, din Arad, str. Andreny Karoly nr. 2-4, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3.Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art.5.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
Anexa_2.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (PDL)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
6 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (PSD)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (INDEP.)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (PDL)
 
10 FEIEª CRISTIAN (PDL)
 
11 GLIGOR IOAN (PSD)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PDL)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOȚ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (PDL)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIȚA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (PDL)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)