H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 272 / 22.12.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 272

din data: 22.12.2014
privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole care vor fi luate în calcul la stabilirea arendei în natură pentru anul 2015 în judeţul Arad


Având în vedere,
-Referatul nr. 16.667/26.11.2014 al Direcţiei Administraţie Publică privind propunerea de preţuri medii la produsele agricole care vor fi luate în calcul la stabilirea arendei în natură pentru anul 2015, în judeţul Arad;
-Adresa nr. 9775/24.11.2014 a Direcţiei pentru Agricultură Arad, prin care se propun preţurile medii la produsele agricole pentru anul 2015;
-Prevederile art. 62 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;

În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă preţurile medii la produsele agricole care vor fi luate în calcul la stabilirea arendei în natură pentru anul 2015 în judeţul Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad.

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă
anexa.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 32 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 1 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (PDL)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
6 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (PSD)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (INDEP.)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (PDL)
 
10 FEIEª CRISTIAN (PDL)
 
11 GLIGOR IOAN (PSD)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PDL)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOȚ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (PDL)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIȚA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (PDL)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)