H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2014

Hotărâre adoptată - Nr. 280 / 22.12.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 280

din data: 22.12.2014
privind aprobarea participării Complexului Muzeal Arad şi a Bibliotecii Judeţene "A.D. Xenopol" Arad ca membri ai Asociaţiei "Arad-Capitală Europeană a Culturii 2021" şi a plăţii de către aceştia a cotizaţiei pe trimestrul IV al anului 2014 la bugetul Asociaţiei


Având în vedere,
-Referatul nr. 18.501/17.12.2014 al Serviciului Cooperare Instituţională şi Relaţii Externe;
-Adresa nr. 230/15.12.2014 a Complexului Muzeal Arad înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 18368/16.12.2014;
-Adresa nr. 944/15.12.2014 a Bibliotecii Judeţene "A.D. Xenopol" Arad înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 18407/16.12.2014;
-Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei "Arad - Capitală Europeană a Culturii 2021" nr. 3 din 30.09.2014;
-Prevederile art. 91 alin. (1) lit. d şi alin. (5) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 46 alin. (1) lit. a din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă participarea Complexului Muzeal Arad şi a Bibliotecii Judeţene "A.D. Xenopol" Arad ca membri ai Asociaţiei „Arad - Capitală Europeană a Culturii 2021".
Art.2.Se aprobă plata cotizaţiei Complexului Muzeal Arad şi a Bibliotecii Judeţene "A.D. Xenopol" Arad, pe trimestrul IV al anului 2014 la bugetul Asociaţiei „Arad - Capitală Europeană a Culturii 2021" în sumă de 30.000 lei fiecare.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Cooperare Instituţională şi Relaţii Externe şi Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art. 4.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Serviciul Cooperare Instituţională şi Relaţii Externe din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Complexul Muzeal Arad
-Biblioteca Judeţeană "A.D. Xenopol" Arad
-Asociaţia „Arad - Capitală Europeană a Culturii 2021".

PREŞEDINTE,
NICOLAE IOȚCU
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:

referat.doc Descarcă

Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 33 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot
1 ACHIM ZENO CÃTÃLIN (PNL)
 
2 ARDELEAN AUREL (PDL)
 
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
 
4 BUDIU SIMION (PDL)
 
5 CHAMBRE DORINA RODICA (PDL)
 
6 COVALIV VALENTIN (PDL)
 
7 DAMIAN VASILICÃ (PSD)
 
8 DURUª DANUEL SORIN (INDEP.)
 
9 ENÃCHIUC DUMITRU-FLORIAN (PDL)
 
10 FEIEª CRISTIAN (PDL)
 
11 GLIGOR IOAN (PSD)
 
12 GUȚU ROMULUS REMUS (PDL)
 
13 HÃRLÃU DACIAN-ALIN (PDL)
 
14 IORGOVAN SIMONA -LUCIA (PNL)
 
15 IOȚCU PETRU NICOLAE (PDL)
 
16 LUCACI CORNEL-ªTEFAN (PSD)
 
17 MICLE IOAN (PDL)
 
18 MOȚ PETRU (PSD)
 
19 NEGREA DANIEL (INDEP.)
 
20 ONEA MIRCEA-LAURENȚIU (PDL)
 
21 PARPALÃ CAIUS MIHAI (PNL)
 
22 PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PNL)
 
23 PLAVEȚI IOAN (PDL)
 
24 POPA GAROFIȚA (PDL)
 
25 PURCARU MIRCEA (PC)
 
26 SABÃU GHEORGHE (PSD)
 
27 SECULI IOAN GHEORGHE (INDEP.)
 
28 SIPOS GYORGY (UDMR)
 
29 SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD)
 
30 TRIPA FLORIN DAN (PSD)
 
31 ȚOLEA ADRIAN (PDL)
 
32 ULICI IOAN (PDL)
 
33 VESA TEODOR (INDEP.)